Trung tâm Hợp tác và Phát triển

27
03 2020
Chức năng nhiệm vụ quyền hạn Trung tâm Hợp tác & Phát triển Viết bởi Lê Văn Đồng
Chuyên mục chính: Khoa, Trung tâm Chuyên mục: Trung tâm Hợp tác và Phát triển Ngày đăng

TRUNG TÂM HỢP TÁC & PHÁT TRIỂN

QUY CHẾ

          TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA TRUNG TÂM HỢP TÁC & PHÁT TRIỂN

(Ban hành kèm theo Quyết định số 107 /QĐ-TCĐKTKTTW ngày 28 tháng 02 năm 2018  của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Trung ương về việc thành lập Trung tâm Hợp tác & Phát triển trực thuộc Trường CĐ Kinh tế - Kỹ thuật TW)

Chương I

Chức năng - Nhiệm vụ - Quyền hạn

Điều 1: Quy định chung

          Trung tâm Hợp tác & Phát triển là đơn vị trực thuộc Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Trung ương (sau đây gọi tắt là Trường), có tên giao dịch bằng tiếng Anh là “COOPERATION AND DEVELOPMENT CENTER” được viết tắt là “CODECE-NETC” (sau đây gọi tắt là Trung tâm).

          Trung tâm là đơn vị sự nghiệp có thu, có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng, có trụ sở chính tại Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Trung ương, xã Dương Xá, huyện Gia Lâm, Hà Nội.

          Điều 2: Chức năng

Trung tâm có chức năng tổ chức thực hiện các kế hoạch và dịch vụ tuyển sinh (triển khai công tác tuyển sinh, tư vấn giới thiệu việc làm), các chương trình hợp tác đào tạo, bồi dưỡng và triển khai các đề tài, dự án nghiên cứu, các dịch vụ liên quan trong nước và nước ngoài cho mọi đối tượng theo tất cả các hình thức hợp pháp nhằm phục vụ hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học của Trường, đồng thời phục vụ sự nghiệp phát triển bền vững của khu vực kinh tế hợp tác, kinh tế tập thể và hợp tác xã.

Phối hợp, liên kết với các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân triển khai các dịch vụ thương mại, các hoạt động xúc tiến thương mại theo đúng quy định pháp luật.

Điều 3: Nhiệm vụ

- Xây dựng chương trình, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng và nghiên cứu khoa học chi tiết.

- Hợp tác với các tổ chức, cá nhân để thực hiện các chương trình đào tạo, bồi dưỡng cho các đối tượng có nhu cầu và các cán bộ, xã viên, người lao động thuộc khu vực kinh tế hợp tác, hợp tác xã và doanh nghiệp trong cả nước về kinh tế, kỹ thuật, khoa học công nghệ và những nhu cầu kiến thức thuộc các lĩnh vực liên quan.

- Hợp tác với các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài để tiến hành việc nghiên cứu khoa học, triển khai, ứng dụng các đề tài nhằm thực hiện chức năng, nhiệm vụ, mục tiêu đào tạo, bồi dưỡng của Trường.

- Tổ chức, hướng dẫn hoạt động nghiên cứu khoa học của học viên nhằm gắn kết giữa việc học tập với nghiên cứu khoa học của học viên.

- Thực hiện công tác tuyển sinh và tư vấn việc làm cho học sinh, sinh viên theo định hướng, nhu cầu phát triển của Trường và thị trường (theo cơ chế hợp tác giữa Trường và Trung tâm).

- Hợp tác và liên kết giới thiệu triển khai các dịch vụ thương mại với các trung tâm, các HTX địa phương, liên minh HTX các tỉnh, các cơ sở, các tổ chức, các doanh nghiệp và cá nhân theo đúng quy định của pháp luật. Phối hợp liên kết tổ chức thực hiện các hoạt động xúc tiến thương mại.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác có liên quan đến dịch vụ thương mại, giáo dục đào tạo, các chương trình hợp tác khác vì mục tiêu và chiến lược phát triển Trường, do Trường hoặc Liên minh HTX Việt Nam giao.

Điều 4: Quyền hạn

- Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được giao theo quy định trong Quy chế này.

- Được ký kết các hợp đồng trong khuôn khổ chức năng, nhiệm vụ và tự chịu trách nhiệm trước Pháp luật, trước Hiệu trưởng về các quyết định của Trung tâm.

Điều 5: Chế độ tài chính và quyền lợi của Trung tâm

- Nguyên tắc: Trung tâm thực hiện chế độ tài chính của đơn vị sự nghiệp có thu, tự trang trải, lấy thu bù chi, Trung tâm có nghĩa vụ tuân thủ các chế độ tài chính đối với ngân sách Nhà nước và nghĩa vụ tài chính đối với Nhà trường.

- Chế độ: Nhà trường tạo điều kiện hỗ trợ Trung tâm như sau:

+ Từ tháng 03/2018 đến hết 28/02/2019: Nhà trường hỗ trợ lương và các khoản theo lương theo quy định hiện hành (Theo Mục 5, Điều 3, Quyết định số 98/QĐ-CĐKTKTTW ngày 01 tháng 3 năm 2018 về việc ban hành Quy định quản lý lao động của Trường cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Trung ương).

+ Từ ngày 01/3/2019: Trung tâm thực hiện chế độ tự chủ theo quy chế hoạt động của trung tâm. Trung tâm tự túc kinh phí hoạt động, mọi chế độ về tiền lương, thu nhập khác…đối với Giám đốc trung tâm và các thành viên thuộc biên chế trả lương của Trung tâm, Trung tâm tự chi trả và hạch toán. Các chế độ chính sách, quyền lợi, thi đua khen thưởng của đội ngũ nhân sự tại Trung tâm  được thực hiện theo quy định.

               + Tùy thuộc vào điều kiện tài chính của nhà trường có thể hỗ trợ một số chế độ phúc lợi, mức hỗ trợ do Hiệu trưởng quyết định sau khi có sự bàn bạc thống nhất trong Ban giám hiệu.

- Trang bị cơ sở vật chất.

+ Được sử dụng 01 văn phòng làm việc tại trường cho hoạt động của Trung tâm.

- Nghĩa vụ tài chính của Trung tâm đối với Nhà trường.

(theo quy chế Chi tiêu nội bộ hàng năm).

          - Thực hiện công tác kế toán.

+ Lập chứng từ mở sổ sách kế toán theo dõi các khoản thu, chi hoạt động của Trung tâm. Hằng quý, cuối năm nộp báo cáo cho Nhà trường đúng quy định.

+ Lập báo cáo thu, chi hàng tháng, quý, năm của Trung tâm theo quy định của Nhà trường.

+ Thực hiện chế độ công khai tài chính, chấp hành việc kiểm tra kiểm toán của các cơ quan có thẩm quyền theo quy định của Pháp luật.

Chương 2

Tổ chức bộ máy và Chế độ làm việc

Điều 6: Tổ chức bộ máy

Tổ chức bộ máy của Trung tâm gồm Giám đốc, các Phó Giám đốc và các bộ phận trực thuộc.

Điều 7: Giám đốc Trung tâm

Giám đốc Trung tâm phải có trình độ học vấn từ đại học trở lên, được Hiệu trưởng Nhà trường bổ nhiệm.

Giám đốc Trung tâm có các quyền và nghĩa vụ sau:

- Chỉ đạo các hoạt động của Trung tâm và đại diện Trung tâm quan hệ với các tổ chức, cá nhân bên ngoài nhằm thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Trung tâm.

- Chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng, trước Pháp luật về toàn bộ hoạt động của Trung tâm.

Điều 8: Phó giám đốc Trung tâm

Phó Giám đốc Trung tâm phải có trình độ học vấn từ đại học trở lên, có nhiệm vụ giúp Giám đốc Trung tâm thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Trung tâm.

Phó Giám đốc Trung tâm độc lập giải quyết công việc thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách và phải chịu trách nhiệm trước Giám đốc Trung tâm, Ban Giám hiệu về hoạt động của mình.

Phó Giám đốc Trung tâm do Hiệu trưởng hoặc Phó Hiệu trưởng Netc quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức theo đề nghị của Giám đốc Trung tâm, đồng thời đảm bảo đúng quy định của pháp luật.

Điều 9:  Các bộ phận trực thuộc và đội ngũ nhân sự của Trung tâm

Căn cứ vào tính chất, đặc điểm và khối lượng công việc của Trung tâm, Giám đốc Trung tâm báo cáo Ban Giám hiệu, sau khi có sự nhất trí của Ban Giám hiệu thì sẽ ra quyết định thành lập các bộ phận trực thuộc nhằm thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao.

Đứng đầu các bộ phận trực thuộc là trưởng, phó các bộ phận do Giám đốc Trung tâm quyết định bổ nhiệm khi có sự đồng ý của Ban Giám hiệu.

Điều 10: Cán bộ của Trung tâm

Cán bộ của Trung tâm được tuyển dụng, đảm nhiệm các công việc và theo những tiêu chuẩn quy định của cấp có thẩm quyền, thực hiện những nhiệm vụ cụ thể do Trung tâm phân công.

          Điều 11: Khen thưởng

          Tập thể, cá nhân của Trung tâm và các cơ quan, tổ chức, cá nhân bên ngoài phối hợp tổ chức các hoạt động có thành tích đượcTrung tâm khen thưởng theo quy định của Pháp luật.

          Điều 12: Xử lý vi phạm

          Nếu Trung tâm, cán bộ thuộc Trung tâm không chấp hành đúng các điều trong Quy chế này, quy định của Nhà trường và quy định của Pháp luật sẽ bị xử lý theo theo quy định của Pháp luật.

Điều 13: Điều khoản thi hành

Quy chế này có hiệu lực từ ngày 01/3/2018. Các quy định trước đây trái với Quy chế này đều bị bãi bỏ.

Phòng Tổ chức – Hành chính có trách nhiệm giúp Ban Giám hiệu kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện Quy chế này. 

* TỔ CHỨC BỘ MÁY 

1. Phó giám đốc - Nguyễn Xuân Hòa - Thạc sỹ

2. Chuyên viên - Nguyễn Quang Vinh

3. Chuyên viên -  Nguyễn Quang Đông