* Sứ mạng của Trường Cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật trung ương

Đào tạo và cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao, nghiên cứu phát triển khoa học công nghệ, tri thức trong lĩnh vực kinh tế tập thể nói riêng và xã hội nói chung, thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, đóng góp vào sự phát triển của khu vực kinh tế tập thể, phục vụ sự nghiệp xây dựng đất nước và hội nhập quốc tế.

* Nhiệm vụ

– Đào tạo nguồn nhân lực có trình độ Cao đẳng, trung cấp chính quy và các trình độ khác

– Nghiên cứu khoa học công nghệ và ứng dụng khoa học công nghệ

– Thực hiện sản xuất kinh doanh hàng hóa

* Giá trị cốt lõi

– Đoàn kết (Solidarity): “Đoàn kết chặt chẽ, cố gắng không ngừng để tiến bộ mãi”.

– Đạo đức (Morality): trên nền tảng đạo đức tiến bộ và đậm bản sắc văn hoá Việt Nam.

– Đi đầu (Advancement):  phấn đấu đi đầu về đào tạo và khoa học công nghệ trong lĩnh vực kinh té tập thể

– Đáp ứng (Response): nhằm đáp ứng nhu cầu không ngừng thay đổi của  khu vực kinh tế tập thể và của xã hội.

– Đẳng cấp (Transcendence): bằng các sản phẩm có đẳng cấp vượt trội đáp ứng được nhu cầu của xã hội