Trường cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật Trung ương, lựa chọn số một cho các học sinh chuẩn bị hết cấp….