Trường Cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật Trung ương tham gia Dự án xây dựng mô hình giảm nghèo hỗ trợ trồng na dai theo chuỗi giá trị cho một số hộ nghèo và cận nghèo tại xã Mai Lạp, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn.