Các quy định, quy chế

23
01 2018

Phòng Tổ chức - Hành chính thông báo đến cán bộ, giảng viên, các đơn vị trong Nhà trường nghiên cứu bản dự thảo sửa đổi lần 1 "Quy định quản lý lao động cán bộ, viên chức Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Trung ương".

Đề nghị các đơn vị triển khai đến toàn thể cán bộ, viên chức trong đơn vị nghiên cứu cụ thể nội dung của Quy định và đóng góp ý kiến cho bản dự thảo về Phòng Tổ chức - Hành chính theo quy định.

Tải nội dung của Quy định: Download

Phòng Tổ chức - Hành chính