Tin tức - Sự kiện

29
06 2017
Quy định tiêu chí, tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp Viết bởi Lê Văn Đồng
Chuyên mục chính: Tin tức Chuyên mục: Tin tức - Sự kiện Ngày đăng

Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội đã ban hành Thông tư số 15/2017/TT-BLĐTBXH​ quy định tiêu chí, tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp. Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 24/7/2017.

Thông tư này quy định tiêu chí, tiêu chuẩn kiểm định chất lượng (sau đây gọi tắt là TCTCKĐCL) cơ sở giáo dục nghề nghiệp và quy định TCTCKĐCL chương trình đào tạo trình độ sơ cấp, trung cấp và cao đẳng. 

Cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở giáo dục đại học có đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp trình độ cao đẳng, doanh nghiệp có đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp trình độ sơ cấp, tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp và các đơn vị, cá nhân có liên quan thuộc đối tượng điều chỉnh của Thông tư này.

Tiêu chí, tiêu chuẩn kiểm định chất lượng

Theo Thông tư này, có hai hệ thống TCTCKĐCL, đó là:

Tiêu chí, tiêu chuẩn kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục nghề nghiệp được áp dụng đối với cơ sở giáo dục nghề nghiệp gồm: trường cao đẳng, trường trung cấp và trung tâm giáo dục nghề nghiệp. Theo đó, TCTCKĐCL trung tâm giáo dục nghề nghiệp gồm 8 tiêu chí (1- Mục tiêu, sứ mạng, tổ chức và quản lý; 2- Hoạt động đào tạo; 3- Nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức và người lao động; 4- Chương trình, giáo trình; 5- Cơ sở vật chất, thiết bị đào tạo; 6- Quản lý tài chính; 7- Dịch vụ người học; 8- Giám sát, đánh giá chất lượng) và 50 tiêu chuẩn đánh giá; TCTCKĐCL trường cao đẳng, trường trung cấp gồm 9 tiêu chí và 100 tiêu chuẩn đánh giá trong đó bổ sung thêm 1 tiêu chí về Nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và hợp tác quốc tế, và nội dung tiêu chí về thư viện.

Tiêu chí, tiêu chuẩn kiểm định chất lượng chương trình đào tạo được áp dụng đối với chương trình đào tạo trình độ sơ cấp, trung cấp và cao đẳng. Theo đó, TCTCKĐCL chương trình đào tạo trình độ sơ cấp gồm 7 tiêu chí (1 - Mục tiêu và tài chính; 2 - Hoạt động đào tạo; 3 - Nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên; 4 - Chương trình, giáo trình; 5 - Cơ sở vật chất, thiết bị đào tạo; 6 - Dịch vụ cho người học; 7 - Giám sát, đánh giá chất lượng) và 25 tiêu chuẩn đánh giá; TCTCKĐCL chương trình đạo tạo trình độ trung cấp và cao đẳng gồm 7 tiêu chí và 100 tiêu chuẩn, trong đó bổ sung thêm nội dung tiêu chí về thư viện.

Tổ chức thực hiện

Tổng Cục Giáo dục nghề nghiệp chịu trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức thực hiện các quy định tại Thông tư này. Sở Lao động-Thương binh vã Xã hội giúp UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chỉ đạo, tổ chức thực hiện các quy định tại Thông tư này đối với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở khác có đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp tại địa phương. Tổng hợp, báo cáo định kỳ, đột xuất việc thực hiện các quy định tại Thông tư này của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở khác có đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn với các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.

Cơ quan quản lý trực tiếp cơ sở giáo dục nghề nghiệp và cơ sở khác có đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp tạo điều kiện thuận lợi để cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở khác có đăng ký hoạt động nghề nghiệp phấn đấu đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp.

Nguồn: http://www.molisa.gov.vn

Về chúng tôi

Trường CĐ Kinh tế - Kỹ thuật TW

Dương Xá - Gia Lâm - Hà Nội

Phụ trách: Ban Biên tập

Quản trị: Trung tâm Bồi dưỡng & Đào tạo trực tuyến

 

Số truy cập:
12
Số bài viết:
442
Số Liên kết Web:
9
Số lượt xem:
5007204

Trang web hiện có:
192 khách & 0 thành viên trực tuyến

Số người trực tuyến: