Các quy định, quy chế

14
05 2013
 

         LIÊN MINH HTX VIỆT NAM                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG CĐ KINH TẾ - KỸ THUẬT TW               Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                Số:……/QĐ-TrCĐKT-KTTW                       Hà Nội, ngày 12 tháng 3 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Quy chế quản lý sử dụng phòng máy tính học thực hành

Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Trung ương

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT TRUNG ƯƠNG

 

- Căn cứ Quyết định số 2414/BGD&ĐT-QĐ ngày 19 tháng 3 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo, về việc thành lập Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Trung ương trên cơ sở Trường Cán bộ Hợp tác xã và Doanh nghiệp nhỏ;

- Căn cứ vào Điều lệ Trường Cao đẳng ban hành kèm theo Thông tư số 14/2009/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 5 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo;

- Căn cứ vào Quyết định số 37/QĐ-TCDDKTKTTWW ngày 22/2/2012 về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Trung ương;

- Căn cứ vào Quyết định thành lập Trung tâm Thông tin Thư viện và chức năng nhiệm vụ, quy chế hoạt động của Hiệu trưởng ban hành ngày 28 tháng 10 năm 2011;

- Xét đề nghị của Ông Giám đốc Trung tâm Thông tin Thư viện;

QUYẾT ĐỊNH

 

Điều 1: Ban hành: “Quy chế quản lý sử dụng phòng máy tính học thực hành” (Nội quy đính kèm).

Điều 2: Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3: Các Ông (Bà) Trưởng các Phòng, Khoa, Trung tâm, đơn vị liên quan, cán bộ, viên chức và học sinh - sinh viên Trường chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

Nơi nhận:

- BGH;

- Như điều 3;

- Các đơn vị thuộc trường;

- Lưu TC-HC;TTTTTV;

HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

PHẠM HANH

 

 

LIÊN MINH HTX VIỆT NAM

TRƯỜNG CĐ KINH TẾ - KỸ THUẬT TW

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:......./QC-TrCĐKT-KTTW

Hà Nội, ngày 12 tháng 3 năm 2013

 

QUY CHẾ QUẢN LÝ PHÒNG MÁY TÍNH HỌC THỰC HÀNH

CỦA TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT TRUNG ƯƠNG

(Ban hành kèm theo quyết định số: ....../QĐ-TrCĐKT-KTTW ngày ........

của Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Trung ương)

 

 

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

 

Điều 1. Mục đích của quy chế:

Phòng máy tính học thực hành (sau đây gọi tắt là phòng máy) của Trường là tài sản công do vậy mọi tổ chức, cá nhân trong trường có trách nhiệm giữ gìn, bảo quản tài sản tốt.

Quy chế này quy định quyền và nghĩa vụ, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc quản lý sử dụng phòng máy.

Điều 2. Phạm vi và đối tượng áp dụng:

1. Quy chế này áp dụng đối với các phòng máy của Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Trung ương.

2. Đối tượng áp dụng bao gồm tổ chức, cá nhân có liên quan đến sử dụng, quản lý phòng máy.

3. Thời gian sử dụng: theo thời khóa biểu, lịch học, lịch thi.

 

 

Chương II

QUẢN LÝ PHÒNG MÁY TÍNH

 

Điều 3. Mục đích sử dụng phòng máy:

Các phòng máy chỉ được sử dụng với mục đích giảng dạy, nghiên cứu khoa học của Trường. Sử dụng ngoài trường hợp trên phải được sự đồng ý của Ban giám hiệu. Nghiêm cấm sử dụng cho mục đích cá nhân.

Điều 4. Quyền và trách nhiệm của cán bộ quản lý phòng máy:

1. Chịu trách nhiệm về bảo vệ tài sản trong phòng máy bao gồm: máy tính, máy chiếu và các thiết bị ngoại vi khác.

2. Thường xuyên kiểm tra sự vận hành của các thiết bị, chương trình máy tính nhằm đảm bảo cho sự hoạt động của phòng máy có hiệu quả.

3. Chịu trách nhiệm hướng dẫn, tập huấn các giảng viên sử dụng các trang thiết bị trong phòng máy, hỗ trợ kỹ thuật khi giảng viên cần.

4. Chủ động trong việc sữa chữa những sự cố đơn giản. Nếu sự cố không thể khắc phục được thì báo ngay người phụ trách để có phương án xử lý kịp thời.

5. Đầu giờ mở cửa bàn giao phòng máy cho giảng viên. Cuối giờ nhận bàn giao phòng máy và đóng cửa theo đúng nội dung biên bản bàn giao đã quy định riêng. Chỉ mở cửa khi có lịch giảng dạy của Phòng Đào tạo, lịch đăng ký học thực hành của các đơn vị quy định theo mẫu, lịch thi của Phòng Khảo thí & Kiểm định chất lượng gửi về Trung tâm Thông tin Thư viện hoặc các yêu cầu khác do Ban giám hiệu duyệt.

6. Được phép theo dõi, giám sát học sinh - sinh viên trong quá trình sử dụng phòng máy. Lập biên bản vi phạm (nếu có), gửi về bộ phận quản lý xử lý theo chức năng nhiệm vụ được giao.

7. Đề xuất giải pháp duy tu, bảo dưỡng, sữa chữa cải tạo phòng máy.

8. Giữ gìn vệ sinh phòng máy: hàng ngày làm vệ sinh máy móc, thiết bị, phòng máy ....

Điều 5. Quyền và trách nhiệm của giảng viên:

1. Chỉ sử dụng phòng theo mục đích trong Điều 3 của quy chế này.

2. Trong lúc giảng dạy tại phòng máy Giảng viên phải chịu trách nhiệm về bảo vệ tài sản trong phòng máy bao gồm: máy tính, máy chiếu và các thiết bị ngoại vi khác.

3. Khi nhận, bàn giao phòng máy phải ký vào biên bản bàn giao phòng máy giữa giảng viên và cán bộ quản lý phòng máy (theo mẫu quy định).

4. Thường xuyên giám sát học sinh - sinh viên về việc chấp hành thực hiện nội quy phòng máy.

5. Chủ động trong công việc sữa chữa những sự cố đơn giản. Nếu sự cố không thể khác phục được thì báo ngay với cán bộ quản lý phòng máy để có phương án xử lý kịp thời.

6. Không được tự ý di chuyển, thay đổi hiện trạng phòng máy. Cài đặt các phần mềm lạ nếu không được sự đồng ý của đơn vị phụ trách, quản lý phòng máy: Trung tâm Thông tin Thư viện.

7. Khi muốn giảng dạy phải có xác nhận của Trưởng Khoa, Trung tâm quản lý và gửi lịch đăng ký (theo mẫu quy định) về bộ phận Trung tâm Thông tin Thư viện trước một tuần.

8. Các giảng viên muốn cài đặt phần mềm và sử dụng phòng máy để giảng dạy ngoài chương trình đào tạo của Nhà trường, phải lập kế hoạch (theo mẫu quy định) và trình Hiệu trưởng phê duyệt.

9. Các đơn vị, bộ phận mở các lớp liên kết đào tạo không thuộc Nhà trường quản lý trực tiếp phải lập kế hoạch (theo mẫu quy định) và trình Hiệu trưởng phê duyệt.

10. Gương mẫu trước học sinh - sinh viên trong việc thực hiện quy chế bảo vệ tài sản và giữ gìn vệ sinh phòng máy. Cho học sinh - sinh viên nghỉ trước 15 phút để đôn đốc, hướng dẫn học sinh - sinh viên làm vệ sinh máy tính, thiết bị trước khi ra về.

Điều 6. Trách nhiệm của học sinh - sinh viên:

1. Chấp hành tốt nội quy, quy chế của Nhà trường. Nội quy, quy chế của phòng máy.

2. Mang thẻ sinh viên hoặc chứng minh thư khi vào phòng máy, có trách nhiệm bảo vệ tài sản công và chấp hành sự chỉ đạo của giảng viên giảng dạy thực hành, giám sát của cán bộ quản lý phòng máy.

3. Không mang vật dễ cháy, nổ vào phòng máy, không hút thuốc lá, không mang nước uống, thức ăn, không vứt rác trong phòng máy.

4. Vào phòng máy chỉ sử dụng cho việc học tập, nghiên cứu khoa học. Không được chơi game, chat, nghe nhạc, xem phim và các hoạt động mang tính giải trí trong phòng máy. Không được truy cập các địa chỉ Web mà pháp luật Việt Nam cấm như các trang phản động, khiêu dâm, kích động bạo lực.

5. Không được tự ý di chuyển hoặc thay đổi tháo, lắp bất kỳ thiết bị nào trong phòng máy.

6. Không được cố ý sao chép, sửa đổi, phá hoại các tập tin và dữ liệu trên máy không thuộc phạm vi cá nhân. Không được tự ý thay đổi, cài đặt thêm các chương trình, phần mềm, can thiệp vào phần cứng và phần mềm cài đặt sẵn.

7. Trước khi ra về phải tắt máy, xếp chuột, bàn phím và ghế theo quy định và làm vệ sinh máy tính, thiết bị theo hướng dẫn của giảng viên và người quản lý.

8. Máy có dấu hiệu hư hỏng phải báo ngay cho giảng viên phụ trách lớp.

9. Sinh viên chỉ được phép làm bài thực hành theo đúng lịch học.

10. Phải diệt vi - rút trước và được sự đồng ý của cán bộ quản lý phòng máy, khi gắn thiết bị ngoài như USB vào máy tính.

- Trường hợp làm hỏng, mất do học sinh - sinh viên gây ra phải đền 120% giá trị của thiết bị, bị làm hỏng, mất mát.

11. Thực hiện nếp sống sinh hoạt văn minh nơi công cộng. Giữ trật tư, vệ sinh, không hút thuốc, không ăn uống trong phòng học thực hành.

Điều 7. Phân lịch giảng dạy - lịch thi:

Phòng Đào tạo chủ trì phối hợp với Phòng Khảo thí & Kiểm định chất lượng, Khoa Công nghệ thông tin, Trung tâm Thông tin Thư viện và các đơn vị có giảng viên giảng dạy tại phòng máy bố trí lịch giảng dạy - lịch thi tại phòng máy. Nếu không có lịch giảng dạy - lịch thi của Trung tâm Thông tin Thư viện thì cán bộ quản lý phòng máy không có quyền bàn giao phòng máy cho cán bộ - giảng viên không có nhiệm vụ tại phòng máy.

Điều 8. Cài đặt các chương trình phần mềm phục vụ học tập:

1. Trung tâm Thông tin Thư viện chịu trách nhiệm cài đặt các phần mềm thông dụng đã được đăng ký giảng dạy và Ban giám hiệu duyệt.

2. Khoa Công nghệ thông tin hỗ trợ Trung tâm Thông tin Thư viện cài đặt các phần mềm chuyên ngành để phục vụ giảng dạy, học tập và nghiên cứu.

Điều 9. Quy trình bàn giao phòng máy:

1. Đầu giờ thực hành, cán bộ trực phòng máy sẽ mở cửa phòng máy, ký biên bản bàn giao phòng máy cho giảng viên thực hành và đại diện lớp học.

2. Sau khi hết giờ thực hành, cán bộ trực phòng máy sẽ nhận bàn giao từ giảng viên thực hành và đại diện lớp, tiến hành khóa cửa phòng máy.

3. Lịch đăng ký giảng dạy, lịch tổ chức thi, biên bản bàn giao chi tiết riêng (phụ lục kèm theo).

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 10. Trách nhiệm thực hiện:

1. Trung tâm Thông tin Thư viện là đơn vị tham mưu cho Nhà trường, có trách nhiệm chủ trì phối hợp với Khoa Công nghệ thông tin và các đơn vị khác có liên quan tổ chức triển khai thực hiện quy chế này.

2. Phòng Công tác học sinh - sinh viên có trách nhiệm quán triệt đến từng học sinh - sinh viên Điều 6 của quy chế này.

Điều 11. Sửa đổi, bổ sung quy chế:

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, các đơn vị báo cáo đề xuất với Ban giám hiệu để sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện quy chế kịp thời.

                                                                                     HIỆU TRƯỞNG

                                                                                             (đã ký)

                                                                                      PHẠM HANH

 

Về chúng tôi

Trường CĐ Kinh tế - Kỹ thuật TW

Dương Xá - Gia Lâm - Hà Nội

Phụ trách: Ban Biên tập

Quản trị: Trung tâm Bồi dưỡng & Đào tạo trực tuyến

 

06402794
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Last Week
This Month
Last Month
Tất cả
1426
5364
16761
6338295
128082
179556
6402794
Your IP: 18.212.92.235
Server Time: 2019-01-24 06:15:33