NHÀ TRƯỜNG TRIỂN KHAI CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 CHO HỌC SINH, SINH VIÊN