Khai giảng lớp tập huấn bồi dưỡng cán bộ Hợp tác xã “XÂY DỰNG NHÃN HIỆU SẢN PHẨM” cho cán bộ, thành viên Hợp tác xã (HTX) của Liên minh hợp tác xã Huyện Ân Thi, Kim Động tỉnh Hưng Yên.