Học sinh được cấp Giấy chứng nhận hoàn thành chương trình giáo dục phổ thông nếu thi không đạt