Đề xuất 10 ngành nghề thí điểm đào tạo cao đẳng cho học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở