Đáp ứng nhu cầu thực tế của xã hội – Trường cao đẳng Kinh tế – Kỹ  thuật Trung ương – ngành nghề đào tạo…..