Ban hành kèm theo Quyết định này “ Quy chế đào tạo trực tuyến” tại Trường Cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật Trung ương