Từ năm 2021, người dân sẽ được hưởng 100% BHYT khi khám chữa bệnh trái tuyến tỉnh