Đảng bộ bộ phận trường CĐ Kinh tế kỹ thuật trung ương