BAN GIÁM HIỆU

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ – KỸ THUẬT TRUNG ƯƠNG

ThS Nguyễn Danh Hùng – Bí thư Đảng ủy – Hiệu Trưởng 

ThS Phạm Minh Đức – Phó Hiệu trưởng