Từ 1.7, cấm giáo viên, giảng viên, người học hút thuốc trong trường học