Tổ chức nghiệm thu thực tập tại doanh nghiệp của Giảng viên khoa QTKD & Kinh tế hợp tác