Tìm hiểu ngành “Công nghệ thông tin” của Trường cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật Trung ương.