Thực hiện kế hoạch biên soạn bài giảng điện tử phục vụ cho hoạt động đào tạo trực tuyến