Tham gia Hội nghị gắn kết giáo dục nghề nghiệp Thủ đô với thị trường lao động năm 2021