SINH VIÊN KHOA CƠ ĐIỆN VÀ CÔNG NGHỆ MAY HOÀN THÀNH THỰC TẬP CUỐI KHÓA