Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp hỗ trợ kết nối việc làm cho thanh niên