Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác với Công ty Cổ phần liên doanh TAKAHASHI