Họp Hội đồng Trường Cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật Trung ương lần thứ nhất