Hồ sơ xét tuyển học bạ đang ‘đổ’ vào những ngành nào?