HIỆU QUẢ CÔNG TÁC PHỐI HỢP GIỮA LIÊN MINH HTX TỈNH BẮC NINH VỚI TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ KỸ THUẬT TRUNG ƯƠNG