Hai triệu thanh niên thất nghiệp, nguy cơ một thế hệ bị ‘phong tỏa’