Thông báo về việc thực hiện một số biện pháp phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp(Covid19)