TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ KỸ THUẬT TW THĂM VÀ LÀM VIỆC VỚI CÔNG TY HOJEONG – TẠI BẮC NINH