Trường cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật Trung ương tích cực hưởng ứng ngày Pháp luật Việt Nam 9/11