TỔ CHỨC HỌP GIAO BAN ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC THÁNG 7 VÀ TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ CÔNG TÁC THÁNG 8 NĂM 2020