Thông báo về việc cho học sinh sinh viên tạm dừng đến trường do dịch covid