Thi tốt nghiệp đương nhiên bị 0 điểm ở những trường hợp nào?