Khuyến khích trường học dành 01 tiết/tuần cho học sinh đọc sách