Khai giảng lớp tập huấn bồi dưỡng cán bộ Hợp tác xã tại Hải Dương