Khai giảng lớp tập huấn bồi dưỡng cán bộ Hợp tác xã “Sản xuất nông nghiệp theo tiêu chuẩn VietGap ” cho cán bộ, thành viên Hợp tác xã (HTX) của Liên minh hợp tác xã tỉnh Hải Dương.