Kế hoạch Tổ chức Khai giảng và Mitting kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11-2020