Thông báo về việc xét tặng kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp phát triển Hợp tác xã” và Kỷ niệm cưuơng “Vì sự nghiệp giáo dục nghề nghiệp