Hội nghị giao ban công tác tháng 7 năm 2021để đánh giá các nhiệm vụ đã thực hiện trong 6 tháng đầu năm