Hoạt động hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động 2022 của Trường cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật Trung ương.