Hiệu trưởng Trường cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật Trung ương tham gia cùng lãnh đạo VCA làm việc với Trưởng Đại diện Văn phòng Kinh tế và Văn hóa Đài Bắc tại Việt Nam