Giới thiệu Công đoàn cơ sở thành viên Trường Cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật trung ương.