Dạy văn hoá tại cơ sở giáo dục nghề nghiệp: Hai việc cần làm ngay