Đại hội đại biểu Đảng bộ Liên minh HTX Việt Nam, lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020 – 2025: Đoàn kết – Dân chủ – Kỷ cương – Sáng tạo – Phát triển