CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ KỸ THUẬT TRUNG ƯƠNG HỌC TẬP THỰC TẾ, TRAO ĐỔI KINH NGHIỆM TẠI TỈNH HÀ GIANG