CÁN BỘ GIẢNG VIÊN TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ KỸ THUẬT TRUNG ƯƠNG ĐI THỰC TẾ TẠI TỈNH HÀ GIANG NĂM 2020