Cam kết việc làm của Trường cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật Trung ương? Lo lắng khi con học cao đẳng?