Báo cáo kết quả công tác tháng 12, kế hoạch chương trình công tác tháng 01 năm 2021