Báo cáo kết quả công tác tháng 10 và Chương trình công tác tháng 11 năm 2020